Årsmøte 2017  Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte

torsdag 9.februar kl 1900

 

 


1.       Godkjenning av de stemmeberettigete

2.       Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden

3.       Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4.       Årsmelding 2016 fra styret og utvalgene

5.       Regnskap 2016

6.       Budsjett 2017

7.       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2017

8.       LFILs organisasjonsplan

9.       Innkomne forslag

10.   Valg:

a)       Leder og nestleder

b)      Tre styremedlemmer og ett varamedlem

c)       Utvalgsledere

d)      To revisorer

e)       Representanter til forbundsting, kretsting og idrettsråd

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
 
Google Translate
select