Saksliste Årsmøte 2021  Saksliste Årsmøte 2021
Dato: 08.06.2021

ÅRSMØTE 10.juni kl 1900 på Teams. 

Påmelding til lorenskog.friidrett@gmail.com 
 

Saksliste

1.      Godkjenning av de stemmeberettigete

2.      Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden

3.      Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Referat fra forrige årsmøte

5.      Årsmelding 2020 fra styret og utvalgene

6.      Regnskap 2020

7.      Budsjett 2021

8.      Fastsette medlemskontingent for 2022

9.      Innkomne forslag

10.  Valg:

a) Leder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Utvalgsledere

d) To revisorer

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

 

Google Translate
select